Alfons Kos­se

Wirt­schafts­pü­fer und Steu­er­be­ra­ter

Beruf­li­cher Wer­de­gang

 • 1975 – 1978

  Hoch­schu­le Osna­brück, Abschluss: Dipl.-Kfm.

 • 1978 – 1989

  Dr. Kohl­st­ruck & Part­ner, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Düs­sel­dorf

 • 1985

  Bestel­lung zum Steu­er­be­ra­ter

 • 1990

  Bestel­lung zum Wirt­schafts­prü­fer

 • 1989 – 2001

  Gesell­schaf­ter und Geschäfts­füh­rer der Com­mer­zi­al Treu­hand GmbH, Wirtschaftsprüfung/Steuerberatung

 • 2001

  Gesell­schaf­ter und Geschäfts­füh­rer der Treu­hand Weser-Ems GmbH, Wirt­schafts­prü­fungs­ge­sell­schaft

 • 2017

  Part­ner der Stell­mach & Brö­ckers Part­ner­schafts­ge­sell­schaft mbB

Alfons Kosse

Alfons Kos­se

Part­ner

Tätig­keits­schwer­punk­te

Steu­er­be­ra­tung

Wirt­schaft­prü­fung

Due Dili­gence

Unter­neh­mens­be­wer­tung

M & A Pro­zes­se